فرم پیش ثبت نام

طراحی و ساخت تخصصی (Design / Build Specialisation)
طول دوره : 2 روز | پیش نیاز : ندارد
طول دوره : 3 روز | پیش نیاز : CDCP
طول دوره : 5 روز | پیش نیاز : CDCS
اداره امور و عملیات تخصصی (Governance / Operations Specialisation)
طول دوره : 3 روز | پیش نیاز : ندارد
طول دوره : 2 روز | پیش نیاز : ندارد
طول دوره : 2 روز | پیش نیاز : ندارد
استانداردها و مطابقت تخصصی (Standards / Compliance Specialisation)
طول دوره : 2 روز | پیش نیاز : CDCP
طول دوره : 2 روز | پیش نیاز : CTDC
طول دوره : تعیین می شود | پیش نیاز : CTIA